Treci la lista cu Anunțuri și Știri

Oportunitati de finantare.

24/aug./2022

Programul este implementat conform Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 277/2022 din 27.04.2022. Mijloacele financiare sunt alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru atingerea următoarelor obiective:

1) dezvoltarea economică a teritoriului GAL-ului în baza dezvoltării parteneriatelor și a implementării strategiilor de dezvoltare locală;

2) consolidarea capacităților și abilităților reprezentanților sectoarelor public, antreprenorial și civic din zonele rurale pentru realizarea proceselor de dezvoltare locală și implementarea proiectelor;

3) îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării populației din mediul rural;

4) crearea noilor oportunități durabile de câștig;

5) menținerea și crearea locurilor de muncă;

6) diversificarea activităților economice.

 1. Obiectivul general și cele specifice ale apelului de depunere a cererilor de finanțare

Obiectivul general: Susținerea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Obiectivul specific 1.2: Modernizarea afacerilor agro-alimentare;

Obiectivul specific 2.1: Modernizarea infrastructurii și serviciilor publice;

Obiectivul specific 2.3: Creșterea nivelului de educație și inovații sociale;

Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor turistice.

Reieșind din cele menționate mai sus, vor fi selectate și finanțate proiectele din următoarele măsuri de sprijin ale Strategiei de Dezvoltare Locală GAL:

 • Reziliența climatică, producerea de biocombustibil și utilizarea energiilor regenerabile;
 • Promovarea agriculturii ecologice și produselor de origine;
 • Transfer tehnologic și inovații în domeniul agro-alimentar;
 • Reabilitarea căilor de acces;
 • Protejarea mediului și managementului deșeurilor solide menajere;
 • Îmbunătățirea accesului la serviciile publice sociale;
 • Servicii educaționale și socio-culturale;
 • Amenajarea locațiilor turistice.
 1. Entitățile și persoanele eligibile să participe la apelul de depunere a cererilor de finanțare

Sunt eligibile să participe:

 • Entități juridice din sectorul antreprenorial, public și civic, care au adresă juridică sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”.
 • Grupurile de organizații și/sau instituții, asociate pentru implementarea unui proiect de dezvoltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Serpentina Nistrului”;
 • Persoanele fizice cu dreptul să practice activități de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică în conformitate cu legislația RM cum sunt GȚ, ÎI, care intră în componența GAL „Serpentina Nistrului”.
 1. Entitățile și persoanele care nu sunt eligibile să participe la apelul de depunere a cererilor de finanțare

Nu sunt eligibili să participe:

 • Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Punctul 3;
 • Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;
 • Membrii Organului executiv și personalul angajat al GAL -ului cât și soții/soțiile acestora.

În cadrul prezentului apel, același solicitant poate depune doar o cerere de finanțare, și poate fi beneficiar doar a unui singur proiect, indiferent dacă acesta se va implementa individual sau prin asociere.

 1. Termenul de depunere a cererilor de finanțare

Termenul de depunere a cererii de finanțare a proiectului și anexe este 19.09.2022, ora 23:59.

 1. Procedura de aplicare și documentele necesare

În cadrul prezentului apel de propuneri Cererea de finanțare a proiectului și documentele aferente domeniilor de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția se depun de către solicitant în formă electronică la adresa electronică: serpentina2018@gmail.com, sau pe suport de hârtie, la adresa: rl Anenii Noi, s.Varnița, str.Tighina nr.64, biroul nr.13.

Propunerile prezentate către GAL pentru finanțarea proiectelor trebuie să conțină următoarele:

 1. Cererea de finanțare ( vezi Anexa 1).
 2. Copia extrasului din Registrul persoanelor juridice. Gospodăriile Țărănești (GȚ) prezintă copia certificatului de înregistrare cu anexarea declarației de constituire.
 3. Declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiţia supusă subvenţionării, de utilizare a acesteia conform destinaţiei (vezi Anexa 2).
 4. Certificatul privind lipsa restanțelor la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național la momentul depunerii cererii.
 5. Cel puțin trei oferte pentru utilajul, echipamentul, serviciul, materialul de construcții ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului investițional.
 6. Copia actelor ce atestă dreptul de proprietate/posesie a bunurilor imobile pentru care se efectuează investiţia.
 7. Copia contractului de societate civilă, pentru proiectele investiționale efectuate prin asociere.
 8. Document ce confirmă, că bunurile proprietate privată, nu sunt grevate, cu excepția cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanțării investiției.
 9. Pentru sectorul public: Copia deciziei consiliului local privind:
 1. aprobarea proiectului investițional;
 2. dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 20% din valoarea proiectului investițional pentru sectorul public;
 3. împuternicirea persoanei, pentru a depune cererea de proiect investițional, cu dreptul de a semna contractul de acordare a subvenției în avans și alte acte administrative;
 1. Poze curente de la fața locului și imagini/scheme/proiecte cu rezultatul dorit (ex.utilajul dorit/proiectul clădirii etc.).
 2. Documente relevante domeniului de acțiune pentru care se planifică a fi efectuată investiția și care confirmă nivelul de pregătire pentru implementarea proiectului, după caz:
  1. documentație tehnică/deviz de cheltuieli, în cazul proiectelor de construcție/reparație/amenajare/modernizare;
  2. autorizație de mediu de folosință specială a apei;
  3. autorizația de construcție/activități comerciale/prestarea serviciilor, aviz sanitar pentru producători, aviz de prevenire a incendiilor, autorizație sanitar-veterinară, autorizație de gestionare a deșeurilor, autorizație pentru colectarea plantelor spontane inclusiv medicinale naturale, certificat de clasificare a structurii de primire turistică etc.;
  4. notificarea către autoritatea competentă.
 3. Bugetul proiectului.
 4. Programul evenimentului/atelierului/instruirii planificate în cadrul proiectului.
 5. O schiță a materialului promoțional etc.
 6. În cazul în care proiectul prevede investiții în utilaje specifice agriculturii ecologice, se va prezenta copia unui certificat valabil eliberat de organul național sau internațional de certificare care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este în perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică).

În cazul apariției unor întrebări/ neclarități cu privire la apelul de propuneri sau aveți nevoie de suport la procedura de aplicare, Vă rugăm să contactați Directorul GAL, Budiștean Svetlana, nr. tel.069958428, email: serpentina2018@gmail.com.